Skip til primært indhold

Patient i Friklinikken

Læs mere herunder

Du kan komme til udredning, undersøgelse og behandling på Friklinikken uanset hvor i landet du bor, da vi modtager patienter ifølge frit sygehusvalg.

Friklinikken er et offentligt sygehus. Under Afdelinger kan du se hvilke specialer vi har.

På denne side kan du med fordel forberede dig til et forløb i Friklinikken.

Et ambulant besøg vil sige, at man møder og går hjem samme dag, man overnatter ikke på sygehuset. Det vil typisk være udredning, undersøgelse og behandling, samt nogle typer for operationer.

Din aftale i Friklinikken

Du får besked om mødetid og mødested i det indkaldelsesbrev, som du modtager i din e-Boks. Er du frameldt e-Boks, får du automatisk brevet pr. fysisk post.

Vær opmærksom på at få udfyldt medsendte spørgeskemaer. Det er vigtigt, at du tager stilling til spørgsmålene forud for dit besøg hos os. Til din aftale i Friklinikken, beder vi dig om at medbringe:

 • dit indkaldelsesbrev (elektronisk er fint)
 • dit sundhedskort
 • en liste over den medicin, som du tager -
  • Du kan med fordel finde din liste på sundhed.dk og tjekke at alt står korrekt inden din tid i Friklinikken.
 • Du er velkommen til at have pårørende med ved din undersøgelse.

Har du brug for at ændre din aftale, skal du ringe hurtigst muligt, gerne 1 uge før den planlagte tid, hvis det er muligt. På denne måde kan din tid komme en anden patient til gode. 

Ventetid

Alle behandlinger og undersøgelser tager ikke lige lang tid, der kan derfor opstå ventetid. Vi håber på din forståelse og bestræber os på, at du kommer ind til den aftalte tid. Skulle der opstå ventetid, er du velkommen til at henvende dig til personalet.

Ved dagkirurgiske operationer

Ved en dagkirurgisk operation udskrives du samme dag som din operation er foretaget.

Du kan normalt udskrives nogle timer efter din operation, når du er frisk igen. Inden udskrivelsen taler du med lægen, der opererede dig, så du kan få svar på eventuelle spørgsmål.

Vi anbefaler, at du har en voksen omkring dig det første døgn efter din operation, men det er ikke en betingelse. Der skal dog være en voksen tæt på, som er bekendt med, at du er opereret, så du kan få hjælp, hvis det bliver nødvendigt.

Henvendelse, hvis der opstår problemer efter operationen

Du skal henvende dig hos egen læge, lægevagten eller skadestuen hvis du oplever problemer med: 

 • Blødning
 • Hævelse - inden for det 1 døgn efter operationen kan det være tegn på blødning
 • Smerter - hvis den anbefalede medicin ikke kan dæmpe dine smerter
 • Infektion - ved rødme, hævelse og varme samt evt. feber

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til Friklinikken på tlf. 7690 8350.

Vi lægger vægt på et godt samarbejde og en god dialog med dig og dine pårørende. Du er derfor velkommen til at kontakte os, både før, under og efter dit forløb hos os. Vi ønsker, at du føler dig imødekommet og får en positiv oplevelse med os i Friklinikken.

Du vil opleve at få mange informationer. Bliver du i tvivl om noget eller er det noget du ønsker at vende med din behandler, skal du blot sige til. Det er ofte en god idé at have en pårørende med til vigtige samtaler undervejs i dit forløb. 

Godt du spør'

TrygFonden og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har udviklet en spørgeguide. Her kan du få inspiration til gode spørgsmål i forbindelse dit forløb i sundhedsvæsenet. Du kan finde spørgeguiden her: www.godtduspoer.dk 

Patientansvarlig læge

Kommer du i et forløb hos os, får du tilknyttet en patientansvarlig læge. Lægen er med til at sikre, at der er sammenhæng i dit forløb i Friklinikken.

Har du spørgsmål undervejs eller efter dit forløb, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan her læse mere om dine muligheder og rettigheder som patient i Friklinikken, Region Syddanmark.

Tavshedspligt

Alle ansatte i Friklinikken har tavshedspligt. Det betyder, at personalet ikke må give personlige oplysninger om dig videre til uvedkommende. Du vil derfor blive spurgt, om vi må informere dine pårørende. Har du ved samtale og undersøgelse en pårørende med, går vi ud fra, at du er indforstået med, at din pårørende ind­drages. Hvis du ikke ønsker dette, er det derfor vigtigt, at du fortæller os det.

Videregivelse af oplysninger

Når det er relevant for din undersøgelse og behandling, vil vi bede om dit sam­tykke til at give dine journaloplysninger til andre f.eks. sygehuse, egen læge eller hjemmesygeplejerske. Du kan altid frabede dig, at oplysningerne bliver givet videre.

Journalindsigt

Du har altid ret til at se din journal, og du kan altid få en kopi af den. Du kan med fordel se din journal online - log på din sundhedsjournal her.

Patientvejleder

Alle regioner har ansat patientvejledere, som kan hjælpe dig med bl.a.:

 • dine rettigheder
 • muligheden for at klage
 • muligheden for erstatning

Find kontaktoplysningerne på patientvejlederne i din region her: patientkontorernes kontaktoplysninger. Er du bosiddende i Region Syddanmark, kan du få yderligere information om patientvejlederen og dine rettigheder på Region Syddanmarks hjemmeside.

Regional Visitation

Ønsker du at få en tidligere tid til undersøgelse eller behandling, end den som det lokale sygehus kan tilbyde dig - kan den regionale visitation måske hjælpe. Du kan kontakte den regionale visitation på telefon 7663 1475.

Tolk

Friklinikken booker fremmedsproglig tolk, hvis der er behov for det. Vær opmærksom på reglerne for tolk her.
Vi kan også stille døvetolk til rådighed. Du skal blot give besked til afdelingen senest en uge før dit mødetidspunkt.

Klagemuligheder

Personalet tilstræber at yde den bedste pleje og behandling. Opstår der alligevel situationer, hvor du og/eller dine pårørende ikke er tilfredse, kan du kontakte personalet eller klinikchefen og få en snak om tingene. I langt de fleste tilfælde kan du og personalet finde en løsning på problemet.

Omfatter klagen fejlbehandling eller ansøgning om erstatning, kan du henvende dig til personalet eller kontakte patientvejlederen for nærmere oplysninger om dine muligheder. Du kan også læse mere her.

Her finder du information om ventetider og regler for ventetider. Ventetid er den tid, der går, fra du bliver henvist til undersøgelse eller behandling, til du bliver behandlet. Ventetiden er forskellig fra sygdom til sygdom. Ventetider for udvalgte behandlinger og undersøgelser på offentlige sygehuse og klinikker finder du på www.mitsygehusvalg.dk.

Din praktiserende læge eller det sundhedsfaglige personale på sygehuset er sædvanligvis de nærmeste til at oplyse og vejlede om muligheder og valg af undersøgelser, behandling og pleje. Du har som borger i Danmark frit sygehusvalg. Det betyder, at du frit kan vælge mellem alle offentlige sygehuse og afdelinger i hele landet.

Læs mere om frit og udvidet frit sygehusvalg her - herunder finder du også pjecen om frit og udvidet frit valg af sygehus. Har du brug for en mere generel information om reglerne om frit sygehusvalg og ventetider, kan du kontakte patientvejlederen i din region.

I hver region er der en patientvejlederfunktion, der har til opgave at vejlede patienter. På patientkontorerne kan du få yderligere information om det frie og udvidede frie sygehusvalg og vejledning om dine muligheder for at benytte det. Du kan også få information om:

 • Hvilke offentlige sygehuse din hjemregion samarbejder med.
 • Hvilke behandlinger, hvilke privathospitaler og klinikker her i landet, samt hospitaler i udlandet du kan vælge efter den udvidede fritvalgsordning
 • Ventetider for en lang række diagnoser fordelt på forundersøgelse, behandling og efterbehandling på offentlige sygehuse og privathospitaler mv.
 • Behandlingskvalitet, dvs. hvor mange nærmere bestemte operationer mv., de offentlige sygehuse foretager hver især
 • Frit valg under indlæggelse og behandling
 • Transport
 • Patientrettigheder
 • Klagemuligheder
 • Erstatningsmuligheder
 • Tavshedspligt

Du kan trygt henvende dig til patientvejlederen i din region, da patientvejlederne har tavshedspligt. Du kan henvende dig anonymt og få vejledning. 

Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt

Som patient og pårørende kan du rapportere en utilsigtet hændelse (UTH)

En rettesnor for at genkende en utilsigtet hændelse er tanken eller følelsen: ’Det her gik ikke som forventet. En utilsigtet hændelse kan for eksempel være, hvis du:

 • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl.
 • falder og brækker armen, fordi der er vådt på gulvet.
 • får forsinket behandling, fordi blodprøverne er blevet væk.
 • bliver glemt på et toilet, fordi der er sket misforståelser.

Det er vigtigt at bide mærke i ordet ’utilsigtet’. Ordet siger, at det ikke var meningen, at det skulle være gået sådan: Personalet regnede ikke forkert med vilje, og patienten blev ikke glemt med vilje.

Ingen går på arbejde med den hensigt at gøre skade. Utilsigtede hændelser sker, hvis der er mangler eller brister i de systemer, der skal sørge for, at sikkerheden er i orden.

OBS!
Hvis du indberetter en utilsigtet hændelse, skal du skal være opmærksom på, at du ikke får et personligt svar herpå. UTH-indberetninger bruges til læring i Sundhedsvæsnet.

APPFWU01V