Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Friklinikken Region Syddanmark

Uddybning af sundhedsvision

Vi når vores vision ved at være fleksible, samarbejdsvillige og have sammenhæng og dialog, og der fokuseres på ansvarlighed og selvstændighed, kvalitet, resultatorientering og trivsel.

De 8 underpunkter i Friklinikkens sundhedsvision uddybes nedenfor.

Fleksibilitet

 • Vi har en positiv indstilling til variationer i eksempelvis arbejdsopgaver, arbejdsgange og mødetider.
 • Vi er fleksible i forhold til variationer og hurtig omstilling af produktionen til det behov, der er for omvisitering af patienter fra øvrige sygehuse.
 • Vi evner på en god måde at veksle mellem egne, andres og fælles behov.

Samarbejde

 • Vi anerkender de forskellige faggrupper og fagområder, og møder hinanden med gensidig respekt. Dette er med til at styrke ligeværdigheden mellem faggrupper og fagområder.
 • Vi er lydhøre og opmærksomme på kolleger.
 • Vi byder ind med input/viden og beder om hjælp ved behov.
 • Vi søger og giver konstruktiv feedback.
 • Vi er gode og parate til at omstille os.
 • Vi anerkender, at patienten har et sundhedsproblem og opfatter patienten som et menneske med ressourcer, der har ansvar for sig selv.
 • Vi er lydhøreog opmærksomme på patienterog samarbejder med patient og pårørende ved atinddrage patienten i sit forløb og giver relevant information.
 • Vi ønsker, at patienter, borgere og kolleger oplever os som værende venlige og imødekommende.

Sammenhæng

 • Vi sikrer et godt patientforløb gennem samarbejde med patienten og pårørende og på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner.
 • Vi sikrer høj patienttilfredshed, når vi leverer til den lovede tid og i en god kvalitet. Vi gør dette ved, at der er sammenhængende patientforløb - at patientforløb er effektivt og individuelt tilrettelagt.
 • Vi har sammenhæng mellem arbejdsgange i de forskellige faggrupper og fagområder internt i Friklinikken. Det betyder bl.a., at det enkelte personale er ansvarlig for den enkelte patient – man tager over, når kolleger har travlt osv., og man slipper aldrig før én anden tager over.  

Dialog

 • Vi møder patienten og de pårørende med respekt, omsorg og åbenhed.
 • Nærhed, tryghed og ligeværdighed skabes i en dialog, hvor patienten og depårørende bliver set, hørt og inddraget.
 • Vi får tilfredse patienter, når vi er tilgængelige og er rettidige i forhold til patientforløb og -behandling.
 • Vi sikrer god kommunikation internt ved aktivt at anvende vores kommunikationskanaler og ved at have direkte kontakt til ledelsen. 

Ansvarlighed og selvstændighed

 • Vi tager personligt ansvar, hvor vi ser det gode patientforløb og behandling som et fælles ansvar for både patient, pårørende og personale.
 • Ansvar betyder også, at ingen svigtes, og at vi tager hånd om patientens sygdom, uanset hvordan patienten har varetaget egen sundhed.
 • Vi evner at arbejde selvstændigt og træffe beslutninger alene.
 • Vi er forpligtet til at stå inde for egne beslutninger og handlinger, og det enkelte personale tager opgaver på sig og handler, når situationen kræver det.
 • Vi accepterer og handler i overensstemmelse med det fælles bedste.
 • Vi er økonomisk bevidste og ansvarlige, og bruger vores sunde fornuft.

Kvalitet

 • Vi giver den rette behandling, der tager afsæt i patientens sygdom, ønsker og ressourcer. Vi baserer patientbehandlingen på nyeste viden, og vi tilstræber højeste faglige standard.
 • Vi har fokus på, at al behandling tager udgangspunkt i en fri og lige adgang for alle borgere.
 • Vi opnår kvalitet og lighed i sundhed, når der i forebyggelse og behandling tages hensyn til, at mennesker er forskellige, har forskellige behov og ressourcer. 
 • Patient og pårørende oplever, at vi gør det godt.
 • Vi arbejder løbende med kvalitetssikring og -udvikling.
 • Vi følger de gældende og aftalte standarder i behandling og pleje og handler ud fra bevidste valg.
 • Vi sikrer høj kvalitet ved, at der er fokus på faglig og personlig udvikling - eksempelvis når personalet lærer og tilegner sig nye arbejdsgange, giver hinanden og ledelsen konstruktiv feedback og ved at deltage i relevante kurser
 • Vi har løbende fokus på patientsikkerhed og arbejder systematisk med at forbedre den, bl.a. gennem læring fra utilsigtede hændelser, løbende udvikling af sikkerhedskulturen og regionalt samarbejde omkring implementering af regionale indsatsområder. 

Resultatorientering

Vi er resultatorienteret ved at være effektive og fleksible og ved at have høj faglig ekspertise. 

 • Vi forstår og accepterer vigtigheden af fyldte operations- og behandlingsprogrammer og drives af at afvikle programmer effektivt.
 • Vi har forståelse for variation af programmets sammensætning. Vi når aftalte mål og arbejder fokuseret med et højt energiniveau.
 • Vi forstår og accepterer vigtigheden i at arbejde tværfagligt og på tværs af afsnittene for hele tiden at kunne afvikle programmerne effektivt. 

Trivsel

 • Et godt arbejdsmiljø er forudsætningen for, at vi trives. Vi anerkender og respekter derfor hinandens forskelligheder, da vi - uanset faggruppe og fagområde - er med til at skabe resultater.
 • Vi er opmærksomme på de tanker, intentioner og holdninger, der ligger bag kollegers adfærd.
 • Ledelsen viser retning, skaber motivation for personalet og danner grundlaget til et udviklende og rummeligt arbejdsmiljø.   
 • Ledelsen har ansvaret for at sikre et fysisk og psykisk velfungerende arbejdsmiljø.
 • Fokus på sygefravær, høj medarbejdertilfredshed, arbejdspladsvurderinger og MUsamtaler er med til at vise, hvordan trivslen er.
 • Vi er alle forpligtiget til at bidrage til et godt arbejdsmiljø.

 


Siden er sidst opdateret 23-02-2021.
Kontakt:Friklinikken, Region Syddanmark | Engparken 1 | 7200 Grindsted | Telefon 76 90 83 50 | Send sikker e-mail til Friklinikken, Region Syddanmark | Tilgængelighedserklæring